Μαρίκα Νίνου

(Ευαγγελία Αταμιάν - Νικολαΐδου)

Μικροί δίσκοι

Αγάπη που 'γινες δίκοπο μαχαίρι [ερμ]
1955 - Parlophone B 74370